HAI-Bike
"Attack-FS-26-SLX"
HAI-Bike
"Greed-Team-26-XT"
HAI-Bike
"Light-SL-26-XT"
   
HAI-Bike
"Power-SL-Altus"
HAI-Bike
"Sleek-SL-XT"
HAI-Bike
"Springs-SL-Altus"